Vastaukset Valviran kysymyksiin
Gerry Rice, opetuksen laadusta vastaava varadekaani [1]

Gerry Rice Valviralle 01.03.2017 – Epävirallinen käännös

Valvira 14.02.2017:

Valvira pyytää 8.2.2017 saamansa yhteydenoton perusteella hakijoiden asiamiestä esittämään tarkempaa selvitystä siitä, miten

(1) työnohjaus, eli työnohjauksessa tapahtuva psykoterapeuttinen potilastyö ja

(2) koulutuspsykoterapia on toteutettu UWE Bristolin ja Helsingin Psykoterapiainstituutin yhteistyössä järjestämässä psykoterapeuttikoulutuksessa.

Työnohjattu psykoterapeuttinen asiakastyö

Työnohjatun psykoterapeuttisen asiakastyön osalta avainasemassa ovat koulutusohjelman sisältämät practice (terapia käytännössä) modulit. Solution Focused Therapy in Practice 1 kestää koulutuksen ensimmäisen puoliskon, ja Solution Focused Therapy in Practice 2 toisen puoliskon ajan. Psykoterapeuttista käytäntöä käsitellään lisäksi modulissa Specialist Practice in Working with Families (yksi koulutusohjelman ydinmoduleista), jonka opetus tapahtuu koulutuksen toisella puolikkaalla.

Läpi koko opintojensa HPI:ssa opiskelijat osallistuvat kliinisen työnohjauksen sessioihin (istuntoihin) 2]. Ne alkavat aina lyhyellä check-in tuokiolla, jossa opiskelijat reflektoivat edellisessä sessiossa oppimaansa, sekä tekemäänsä työtä asiakkaiden kanssa sessioiden välillä. Seuraavaksi he siirtyvät arvioimaan edellisen session jälkeen tekemäänsä työtä työnohjausryhmissä. Ryhmät hyödyntävät sekä vertaisten että kouluttajan antamaa ohjausta[3]. Huomatkaa, että ratkaisukeskeisessä terapiassa pidetään hyvän työtavan mukaisena opiskelijoiden mahdollisuutta reflektoida[4] omaa ja muiden asiakastyötä ja tarjota toisilleen rakentavaa palautetta [feedback]. Opiskelijoilla on myös runsaasti mahdollisuuksia tuoda esiin ongelmia ja saada palautetta kouluttajilta. Opiskelijat ovat myös tietoisia siitä, että he voivat sopia henkilökohtaisen ajan opettajan kanssa, jossa keskustella erityisistä aiheista, joihin voi kuulua asiakastyöhön liittyvät asiat[5]. Työnohjausistuntojen aikana opiskelijat rekflektoivat kriittisesti asiakastyötä, jota he ovat tehneet käyttäen ratkaisukeskeisen terapian kehittyneitä työkaluja. He tulevat osoittaneiksi myös kykynsä osallistua asiakastyön työnohjaukseen ei-defensiivisellä ja kriittisesti itseä reflektoivalla asenteella.

Läpi koulutusohjelman opiskelijoilta vaaditaan yhteensä 280 tunnin edestä valvottua psykoterapeuttista asiakastyötä potilaiden kanssa, joista 80 tuntia on koulutuksen ensimmäisellä puoliskolla ja 200[6] tuntia toisella (josta 40 liittyy työskentelyyn perheiden kanssa). Nämä tunnit merkitään lokikirjoihin, jotka kouluttaja tarkastaa ja hyväksyy työnohjaussessioiden yhteydessä. Koulutuksen toisella puoliskolla opiskelijoiden odotetaan pystyvän toimimaan kompleksisempien asiakastapausten kanssa, ja heidän tulee esittää asiakastyöstään video- ja äänitallenteita, jotka käsitellään työnohjauksessa. Koulutusohjelmaan sisältyy kaksi arvioitavaa tehtävää, jotka edellyttävät opiskelijoita esittelemään tallenteita asiakastyöstään kriittisen reflektoivan selostuksen kera. Näin ollen kouluttajilla on useita nimenomaisia tilaisuuksia arvioida opiskelijoiden kliinisiä taitoja tarkalla ja pätevällä tavalla ja joko hyväksyä tai hylätä opiskelijat heidän kompetenssinsa perusteella. Opiskelijat tuottavat myös tallenteen työskentelystään perhekontekstissa osana perhetyön modulin työnohjausprosessia. Opiskelija joka tulisi hylätyksi näissä arvioinneissa, ei voisi jatkaa opintoja tai suorittaa loppuun koulutusta.

Koulutuksen ensimmäisellä puoliskolla opiskelijat tutustutetaan työnohjauksen käsitteeseen ja heidän odotetaan pystyvän kuvailemaan työnohjauksen ja henkilökohtaisen kehittymisen merkitystä ratkaisukeskeisten terapeuttien koulutuksessa. Seminaareissa esitellään ja tutkitaan ratkaisukeskeisen terapian uusia teoreettisia näkökohtia ja tutustutaan uusiin terapiassa käytettäviin työkaluihin.

Opiskelijoilla on mahdollisuus soveltaa teoriaa ja työkaluja käytäntöön pienryhmätyössä käyttäen mukanansa tuomia aiheita ja ongelmia. Siten asiakastyön alusta asti opiskelijat tuovat työstä aiheita käsiteltäväksi lähiopetuspäivissä.

Opiskelijoiden kykyä soveltaa ratkaisukeskeisiä metodeja asiakastyöhönsä arvioidaan järjestelmällisesti kaksituntisella tentillä. Tentissä arvioidaan heidän kykynsä soveltaa ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja teoriaa tiettyyn asiakastilanteeseen.

Koulutusohjelman toisella puoliskolla opiskelijoiden on kyettävä antamaan kriittinen selvitys ratkaisukeskeisyyden vaikuttavuudesta eri asiakastilanteisiin. Heidän on kyettävä kuvailemaan ratkaisukeskeisyyden erilaisia lähestymistapoja ja työkaluja ja arvioimaan niiden toimivuutta erilaisiin asiakastilanteisiin. Tämä arvioidaan 45-75 minuuttia kestävällä suullisella loppukokeella, joka arvioi kattavasti opiskelijoiden tietojaan ja erilaisten teoreettisten ja ammatillisten sisältöjen erittelykykyä. Heidän on osoitettava, että he ovat kehittäneet pätevän ja kriittisen identiteetin ratkaisukeskeisenä terapeuttina[7].

Yhteenvetona, HPI:n toteuttamassa PGDip in Solution Focused Therapy koulutuksessa olevien opiskelijoiden on suoritettava 280[8] tuntia työnohjauksen alaista psykoterapeuttista asiakastyötä. Opiskelijat kirjaavat nämä työtunnit, ja kouluttajat valvovat ja hyväksyvät ne työnohjauksen yhteydessä. Opiskelijat tuovat kokemuksiaan potilaiden kanssa työnohjausseminaareihin, joissa he reflektoivat näitä kokemuksia muiden opiskelijoiden ja kouluttajien kanssa. Kouluttajat ovat myös käytettävissä yksityiseen konsultaatioon koulutuspäivien ulkopuolella ja opiskelijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä kouluttajiin, jos heillä on mitä tahansa ongelmia harjoitteluun liittyen, joista he haluaisivat keskustella[9].

Koulutusohjelmassa on keskeisiä arviointeja, joissa opiskelijoiden on dokumentoitava ja reflektoitava asiakastyötään potilaiden kanssa. Nämä arvioivat kouluttajat, ja opiskelijoille annetaan kattavasti palautetta näistä. Opiskelija, joka ei läpäise näitä tehtäviä, ei voi valmistua koulutusohjelmasta.

Koulutuspsykoterapia

Psykoterapiakoulutuksissa on eri näkemyksiä siitä millaista koulutuspsykoterapian tulisi olla muodoltaan ja toteutustavaltaan.

Joissakin suuntauksissa on vallalla näkemys, jonka mukaan henkilökohtaista psykoterapiaa tulisi olla tietty tuntimäärä kahden kesken koulutetun terapeutin kanssa. Vaadittujen tuntien määrä vaihtelee valtavasti. Toisissa suuntauksissa nähdään ettei tällaisen henkilökohtaisen kehittymisen työskentelyn tarvitse olla muodoltaan kahdenkeskistä henkilökohtaista terapiaa.  Se voi toteutua koulutuksien sisällä opiskelijoille annettujen henkilökohtaisen kehittymisen aktiviteettien välityksellä, esimerkiksi henkilökohtaisen kehittymisen ryhmien muodossa. Tämä on nykyisin laajimmin omaksuttu kanta Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kuten esimerkiksi on määritelty BACP:n toimesta, ja tämä lähestymistapa on rakentunut koulutusohjelmaamme[10].

Koulutuspsykoterapiasta omaksuttu näkemys HPI:n järjestämässä UWE Post Graduate Diploma in Solution Focused Therapy -koulutuksessa on, että toteutettavan koulutuspsykoterapian tulisi olla yhtäpitävä ratkaisukeskeisten lähtökohtien ja koulutuksen arvojen kanssa[11]. Kurssin opiskelijoilla on runsaasti tilaisuuksia reflektoida omia henkilökohtaisia asioitaan ja kehitystään, ja suhteuttaa nämä ratkaisukeskeisiin periaatteisiin ja toimintatapoihin. Nämä pohdinnat merkitään kattaviin työkirjoihin, jotka opiskelijat täyttävät osana aikataulutettuja tehtäviä, ja jotka kouluttajat hyväksyvät. Opiskelijoiden henkilökohtaisia reflektioita arvioidaan useiden annettujen kirjoitustehtävien yhteydessä.

Solution Focused Theory 1 modulissa opiskelijoiden odotetaan kykenevän kuvailemaan henkilökohtaisen kehittymisen roolia ratkaisukeskeisten terapeuttien koulutuksessa. Solution Focused Theory 2 modulissa heidän odotetaan pystyvän arvioimaan henkilökohtaisen kehittymisen merkitystä ratkaisukeskeisille terapeuteille. Modulissa Solution Focused Therapy in Practice 1, opiskelijoiden on osoitettava kriittistä tietoisuutta omasta henkilökohtaisesta kehityksestään ja kasvustaan ratkaisukeskeisestä perspektiivistä, ja osoitettava miten tämä liittyy heidän kasvuunsa psykoterapeutteina. Solution Focused Theory 2 modulissa opiskelijoiden on kirjoitettava kattava kriittinen reflektio kehityksestään ja terapeuttisesta työstään koko koulutuksen ajalta. Tämä on heidän viimeinen kirjoitustehtävänsä, jonka he suorittavat osana postgraduate diploma -tutkintoaan. Tämän modulin itsenäisen työskentelyn tunneista kymmenen[12] on suunnattu koulutusterapian tehtäviin, ja näihin sisältyy kriittistä itseanalyysiä. Oppimisprosessin loppusilauksena opiskelijoiden on kirjoitettava lopputyö, jossa peilataan koko koulutuksen käytäntöjä ja omaa kehitystä. Erikoistuneen käytännön modulissa opiskelijat oppivat itsensä kehittämisen merkityksestä työskenneltäessä perheiden, ryhmien ja parien kanssa.

Yhteenvetona voimme todeta olevamme luottavaisia sen suhteen, että Post Graduate Diploma in Solution Focused Therapy, UWE:n validoimana ja HPI:n toteuttamana, suhtautuu koulutuspsykoterapiaan tavalla, joka on johdonmukainen ohjelman ratkaisukeskeisen psykoterapian arvojen ja periaatteiden kanssa.

Vakavista psykologisista vaikeuksista kärsivät opiskelijat eivät voisi osallistua koulutukseen, ja valinta tapahtuu perusteellisen kasvokkaisen haastatteluprosessin kautta.

Opiskelijat osallistetaan erittäin monipuolisesti henkilökohtaisen kehittymisen tehtäviin ja nämä todennetaan istunnoissa käytettävän kattavan työkirjan muodossa, joka on kouluttajien hyväksyttävä[13].

Opiskelijoiden edellytetään osoittavan omakohtaista oivaltamisen kykyä ja kehittymistään ohjelman useiden keskeisten arviointien yhteydessä. Keskeinen sellainen arviointi on suullinen lopputentti, jossa opiskelijan odotetaan huomioivan henkilökohtaista kasvuaan sekä kehittyvää identiteettiään ratkaisukeskeisenä psykoterapeuttina. Tentistä vastaa kouluttajista koostuva paneeli. Opiskelija, joka ei läpäise tätä arviointia ei voi valmistua ohjelmasta.

[1] Alkuperäinen englanninkielinen teksti on kokonaisuudessaan opiskelijoiden Moodlessa.

[2] Katso Koulutustyönohjauksen_ja_terapian_työtavat.ppt, sivu 4, Koulutustyönohjauksen jatkumo.

[3] Katso Koulutustyönohjauksen_ja_terapian_työtavat.ppt, sivu 5, Ryhmätyönohjauksen perusrakenne.

[4] Katso Koulutustyönohjauksen_ja_terapian_työtavat.ppt, sivu 2, Koulutustyönohjauksen tavoitteet, pääkohta 1, Opinnolliset tavoitteet.

[5] Katso Koulutustyönohjauksen_ja_terapian_työtavat.ppt, sivu 3, Koulutustyönohjauksen muodot

[6] Lopullinen toteutus 80 + 200 + 40 = 320h.

[7] Katso Koulutustyönohjauksen_ja_terapian_työtavat.ppt, sivu 2, Koulutustyönohjauksen tavoitteet.

[8] Korjattu tuntimäärä 320h.

[9] Katso Koulutustyönohjauksen_ja_terapian_työtavat.ppt, sivu 3, kohta 3, Yksilöllinen konsultaatio.

[10] Tässä tiedekunnan koulutuksen laadusta vastaava varadekaani Gerry Rice sanoutuu irti erillisen yksilöpsykoterapian vaatimuksesta. Koulutuksessa noudatetaan BACP:n Personal Development -linjausta.

[11] Katso kansallinen psykoterapiakoulutuksen laatusuositus Counselling and psychotherapy, kohta 5.8. http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code/subject-benchmark-statements/masters-degree-subjects

[12] Koulutuspsykoterapeuttisia tehtäviä 600 / 45 minuuttia = 17h, esimerkiksi “100 omaa ongelmaa”, omien ongelmien tavoitteistamiset ym.

[13] Oman kasvun kirja