Päivitetty 02.04.2017
Valvira on myöntänyt, että vuoden ammattikokemusta ulkomailla ei voi vaatia. Katso yksityiskohdat alempana.

Helsingin Psykoterapiainstituutin opiskelijoiden varmistettu oikeusturva

Helsingin Psykoterapiainstituutissa on aina suhtauduttu erittäin vakavasti opiskelijoiden oikeusturvaan. Olemme koonneet tälle sivulle joitakin psykoterapeuttikoulutuksen asemaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Lisätietoa saat ottamalle meihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Miten Helsingin Psykoterapiainstituutti on varmistanut opiskelijoidensa mahdollisuuden saada Valviran myöntämä psykoterapeutin ammattinimike?

Vuosina 2010-2012, jo ennen ensimmäisen UWE Bristolin kanssa yhteistyössä järjestetyn koulutuksen alkamista, selvitimme perusteellisesti suunnitteilla olevan koulutuksen lainmukaisuuden. Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava koulutus määritellään terveydenhuollon ammattihenkilöasetuksessa (564/1994). Ulkomaisen yliopiston kanssa tehtävän yhteistyön periaate tarkistettiin mm. sosiaali- ja terveysministeriöstä, jonka ilmoittama kanta oli vuonna 2012 ministeri Paula Risikon välittämänä seuraava:

“Asetuksen 2a § ei Valviran käsityksen mukaan tee eroa suomalaisen ja ulkomaisen psykoterapeuttikoulutuksen välille.”

Kyseisessä asetuksessä määritellään myös muilta osin psykoterapeuttikoulutuksen ja siihen hakeutuvan opiskelijan kriteerit. Helsingin Psykoterapiainstituutin koulutus ja opiskelijat täyttävät kaikilta osin kaikki asetuksen mainitsemat kriteerit.

Valviran ylijohtaja Marja-Liisa Partanen on oikeusasiamiehelle osoitetussa kirjeessä vuonna 2015 vahvistanut saman periaatteen:

“Toteamuksella ei kuitenkaan ole tarkoitettu asettaa ulkomaisille psykoterapiakoulutuksille enempiä kriteerejä kuin suomalaisillekaan psykoterapiakoulutuksille.”

Helsingin Psykoterapiainstituutti tiedusteli Valviran johtaja Jussi Holmalahdelta Valviran kantaa UWE Bristoliin yliopistona. Vastauksessaan 23.2.2016 hän toteaa:

“En kuitenkaan näe estettä etteikö englantilainen yliopisto, jolla on viranomaislupa pätevöittävän psykologikoulutuksen järjestämiseen, voisi antaa opetusta, joka johtaa Suomessa psykoterapeutin nimikesuojaukseen. Mielestäni kuvailemanne järjestely ulkomaisen yliopiston osalta rinnastuu varsin hyvin suomalaisen psykoterapeutti koulutuksen järjestämiseen liittyvien lakisääteisten vaatimuksien kanssa.”

Edellä mainittujen faktojen valossa sekä HPI:n että UWE Bristolin juristit ovat pitäneet alusta asti ja pitävät edelleen täysin selvitettynä, että UWE Bristolin opiskelijoita on kohdeltava yhdenvertaisesti suomalaisten yliopistojen opiskelijoiden kanssa.

Joutuuko Helsingin Psykoterapiainstituutista valmistunut psykoterapeutti työskentelemään vuoden terapeuttina Englannissa ennen psykoterapeutti-ammattinimekkeen myöntämistä?

Ei joudu. Vuosina 2010-2012 jo varmistettiin, että EU-oikeuden yleisten periaatteiden ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan hakijalla on aina oikeus saada tasa-arvoinen kohtelu riippumatta siitä, missä maassa koulutus tulkitaan saaduksi. Suomalainen oikeusjärjestelmä takaa samat oikeudet.

Kysymys on noussut siitä, että Valviran virkamies on hiljattain vastannut asiasta kysyville, että  psykoterapeuttikoulutuksen päätyttyä “on mahdollista”, että hakija joutuu työskentelemään opiskelumaassa yhden vuoden ajan ennen kuin Valvira myöntää ammatinharjoittamisoikeuden Suomessa. Perusteluksi on ilmoitettu tosiasioiden vastainen tulkinta ammattipätevyyslain (1384/2015) kohdasta “muussa EU/ETA-maassa kuin Suomessa” saadusta koulutuksesta, jonka tulkinnan mukaan koulutus ei olisi Britanniassa säännelty.

Valvira on sittemmin ilmoittanut, että ulkomailla saadun ammattikokemuksen puuttuminen ei ole este ammattinimikkeen saamiselle.Yhden vuoden ammattikokemuksen hankkimisen vaatimukselle ei ole perusteita.

UWE Bristolin psykoterapeuttikoulutus on suomalaisen lainsäädännön mukainen ja lisäksi aito englantilainen yliopistotutkinto

Englannin yliopistoja valvova toimivaltainen viranomainen HEFCE (Higher Education Funding Council for England) on vahvistanut mm.18.02.2016 ja 07.06.2016 täysin yksiselitteisesti, että HPI-UWE:n Postgraduate Diploma in Solution Focused Therapy on säännelty ammatillinen koulutus.

Korkeakoulujen laadunvalvonnasta vastaava QAA (Quality Assurance Agency) on erikseen 02.03.2017 vahvistanut asian omalta puoleltaan.

Niinsanotun “vastaanottavan valtion” viranomaisella ei ole tulkintavaltaa tällaisessa asiassa. Vaikka koulutus on suomalaisen oikeusjärjestelmän mukainen, koulutuksen Britanniassa säännelty asema antaa hakemuksen käsittelylle eurooppaoikeudellista lisäsuojaa.

Ovatko Helsingin Psykoterapiainstituutista aikaisemmin valmistuneet opiskelijat saaneet psykoterapeutin ammattinimikkeen?

Kaikki HPI:sta valmistuneet psykoterapeuttikoulutusryhmät (17 kpl) ovat tulleet hyväksytyiksi Valvirassa. Myös kaikki Kelan korvauskelpoisuutta hakeneet ovat sen saaneet. Toki on ollut yksittäisiä tapauksia, jotka eivät henkilökohtaisista syistä ole nimikettä saaneet. Esimerkiksi työkokemuksen tai taustakoulutuksen suhteen on ollut joissakin yksittäistapauksissa  tulkinnan varaa ja asia on  tehty näille opiskelijoille selväksi jo ennen koulutuksen alkua. Nämä opiskelijat ovat silti halunneet ottaa opiskelupaikan vastaan. Jotkut ovat jättäneet nimikkeen hakematta koska eivät aio työskennellä psykoterapeutteina.

Helsingin Psykoterapiainstituutista on valmistunut yli 300 psykoterapeuttia ja alle kymmenelle valmistuneelle ammattinimikettä ei ole syystä tai toisesta vielä myönnetty.

Kesällä 2016 valmistuivat ensimmäiset yliopistoyhteistyössä opiskelleet psykoterapeutit, yhteensä 49. Näiden ammattinimikehakemuksiin odotetaan vastauksia Valvirasta.

Miten Englannin mahdollinen ero EU:sta vaikuttaa koulutusyhteistyöhönne brittiläisen yliopiston kanssa?

Englannin mahdollinen ero EU:sta ei vaikuta yhteistyöhön University of West Englandin kanssa tai tutkintojen hyväksyttävyyteen, sillä sosiaali- ja terveysministeriöstä 2012 saatu selvitys toteaa että kriteerit suomalaisen ja ulkomaalaisen yliopiston suhteen ovat samat. Opiskelijoiden oikeudet perustuvat Suomen lainsäädäntöön.

Päivitetty 18.08.2016