Psykoterapeuttikoulutuksessa Helsingin Psykoterapiainstituutti noudattaa alla olevan muistion oppimistavoitteita.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Muistio Liite 1

Hallitusneuvos Päivi Kaartamo 3.12.2010

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta (sivut 3-4)

Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava koulutus

Psykoterapeutin osaaminen edellyttää tietoa

–          ammattialan tieteellisestä perustasta ja alalla tehdystä tutkimus- ja kehittämistyöstä

–          tutkimustiedon yhteydestä ammatilliseen näyttöön ja käytäntöön

–          eri psykoterapiamenetelmistä, mielenterveyshäiriöiden synnystä, kehityksestä ja vuorovaikutuksellisesta näkökulmasta, psyykkisistä sairauksista ja psykiatrisesta diagnostiikasta sekä psykoterapeuttisesta muutoksesta

–          niistä yhteiskunnan olosuhteista, joilla on vaikutusta yksilöihin ja perheiden elämään

–          alan lainsäädännön ja muiden ammattiryhmien kanssa tehtävän yhteistyön tuomista vaatimuksista ammatin harjoittamiseen

Psykoterapeutin osaaminen edellyttää valmiuksia

–          yhdistää teoreettinen tietämys ja kliininen sovellus

–          hyvä psykoterapeuttinen vuorovaikutussuhde

–          joita tarvitaan psykoterapeuttisen hoidon edellytysten arvioinnissa

–          itsenäisesti suoriutua suunnitelmallisen terapiaprosessin läpiviemisestä ja kriittisestä prosessin arvioinnista

–          viestiä alan ilmiöistä, kysymyksenasetteluista erilaisilla foorumeilla, viestiä eri terapian osapuolille tehdyistä toimenpiteistä ja hoidon tuloksista sekä tehdä näistä myös asianmukainen dokumentaatio

Psykoterapeutin tulee

–          osoittaa jatkuvaa kykyä kehittää itsetuntemus- ja empatiakykyään (reflektio- ja mentalisaatiokyky)

–          osata huomioida eettiset näkökohdat omassa psykoterapia- ja tutkimustyössään

–          osoittaa ammattimaista suhtautumista ja käyttäytymistä asiakkaisiin ja heidän läheisiinsä