252013Nov

Psykoterapeutin pätevyydestä

Valvira on 10.10.2013 julkistanut omilla sivuillaan ulkomaisen vastuuyliopiston antaman koulutuksen hyväksymismenettelyn. Tervetullut julkistus varmistaa koulutusjärjestelymme laillisuuspohjan. Menettely on sama, jolla hyväksytään esimerkiksi ulkomailla koulutuksensa saaneet psykologit.

http://www.valvira.fi/luvat/ammattioikeudet/psykoterapeuttikoulutuksen_hyvaksymisesta

Valvira on 22.11.2013 lisäksi vahvistanut kirjallisesti, että vaatimukset suomalaisen ja englantilaisen yliopiston järjestämän koulutuksen suhteen ovat samat.

Valvira on tulkinnut UWE-HPI:n koulutuksen ulkomailla tapahtuvaksi. Tästä tulkinnasta seuraa, että nimikesuojaushakemukseen tulee soveltaa tiedotteessa mainittua EU:n ammattipätevyysdirektiiviä.

Ulkomaiseksi luokitetun tutkinnon käsittely perustuu yksilölliseen hakemukseen, eikä Valvira voi laillisesti ilmoittaa etukäteen sellaisen hyväksymisestä. Direktiivin mukaan viranomaisen on kuitenkin lähtökohtaisesti hyväksyttävä sellainen muualla EU-alueella hankittu todistus ammattipätevyydestä, joka täyttää kotimaassa asetetut vaatimukset.

Suomalaisen ja englantilaisen toteutuksen vertailu

Edellä on kuvattu kaikki 10.10.2013 tiedossa olevat vaatimukset. HPI on 30.08.2013 tiedustellut Valvirasta mahdollisten muiden kriteerien olemassaolosta. Jos saamme sellaisista tiedon, julkaisemme saadun tiedon tällä sivustolla.

Direktiivin artikla 14:n mukaan on teoriassa mahdollista, että Valvira edellyttää hakijan suorittavan sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen, mutta vain
a) jos hakijan koulutuksen kesto on vähintään vuoden vastaanottavan jäsenvaltion edellyttämää lyhyempi tai
b) jos hakijan saaman koulutuksen sisältö on olennaisesti erilainen kuin kotimaisen todistuksen sisältö.

HPI:n kommentti edellisiin:
a) Lyhyimmät suomalaiset yliopistokoulutukset ovat 3,5 lukuvuotta. HPI:n koulutus on 3 lukuvuotta. Olennaista eroa ei ole. Asetus ei kuitenkaan määritä koulutuksen ajallista kestoa. Vaadittu 60 opintopisteen laajuus täyttyy selkeästi.
b) Koulutuksen sisältö, laajuus ja rakenne ovat ratkaisukeskeisen psykoterapeuttikoulutuksen Suomessa hyväksyttyjen yleisten käytäntöjen mukaiset, yliopistollinen laadunvarmennus lisäksi huomioiden.

Olemme saaneet sosiaali- ja terveysministeriöstä seuraavan tiedon  13.08.2012:
”Valvira toteaa käsityksenään, että 31.12.2011 voimaan tullut asetuksen 2a § määrittää kaikkia 31.12.2011 jälkeen alkavia psykoterapeuttikoulutuksia koskevan yleisen vähimmäistason riippumatta siitä, onko koulutus toteutettu Suomessa vai ulkomailla.” ja
”Asetuksen 2a § ei Valviran käsityksen mukaan tee eroa suomalaisen ja ulkomaisen psykoterapeuttikoulutuksen välille.”

Opiskelijan kuluttajansuoja

HPI sitoutuu toimimaan kaikkien koulutuksen alkaessa tiedossa olevien lainvoimaisten vaatimusten mukaan. Siinä teoreettisessa tapauksessa, että jotain puuttuisi ja koulutusta vaadittaisiin jälkeenpäin täydennettäväksi, se toteutetaan ilman lisäkuluja opiskelijoille.

Siinä teoreettisessa tapauksessa, että määräykset muuttuvat koulutuksen aikana, muutoksesta johtuvat kohtuulliset kulut jaetaan koulutusyhteisön ja opiskelijoiden kesken.

HPI eikä mikään muukaan koulutusyhteisö voi tehdä etukäteislupauksia viranomaisen tulevasta käyttäytymisestä. Koska ammattipätevyysdirektiiviin nojaava prosessi on yksilöllinen, ei Valvirakaan voi antaa etukäteen omasta toiminnastaan yksityiskohtaisia lupauksia. Valviran omien menettelyjen julkistaminen parantaa kuitenkin entisestään asetuksen muutoksen vahvistamaa opiskelijan oikeusturvaa.

Opinto-ohjelman menestyksellisesti suorittanut opiskelija saa todistuksen asetuksen mukaisesta psykoterapeuttikoulutuksesta, joka on samalla myös englantilaisen tutkintojärjestelmän mukainen yliopistotutkinto. Nimikesuojausta haetaan saadun todistuksen nojalla erikseen.

Koulutusyhteisö voi tehdä lupauksia vain omasta toiminnastaan. Tässä tapauksessa HPI sitoutuu jatkamaan omaa huolellista työtään, jonka nojalla kaikki valmistuneet ryhmämme ovat jo tulleet hyväksytyiksi. Opiskelijalla on oikeus luottaa sekä koulutusyhteisön perusteltuihin lupauksiin että viranomaisen toimien lainmukaisuuteen.