152014Jan

Koulutusterapia

Omakohtainen koulutuspsykoterapia

Suomessa jokaiseen psykoterapiakoulutukseen sisältyy omakohtainen koulutuspsykoterapia. Se on koulutuksen psykoterapeuttisten menetelmien soveltamista omaan henkilökohtaiseen ja ammatilliseen itsetuntemukseen, hyvinvointiin ja kasvuun.

Koulutuspsykoterapia vs. kliininen psykoterapia

Psykoterapiakoulutusten koulutuspsykoterapia voi monissa suuntauksissa poiketa merkittävästi kyseisen psykoterapiamuodon kliinisestä perustoteutuksesta. Yksi syy tähän on, että koulutukseen tulevan ei yleensä ajatella olevan psykiatrisen hoidon tarpeessa. Koulutuspsykoterapialla voi kiteyttäen todeta olevan seuraavanlaisia ensisijaisesti ammatillisia tavoitteita:

  • sellaisen riittävän itsetuntemuksen kehittäminen, että psykoterapeutin omat henkilökohtaiset pyrkimykset eivät ohjaa terapian kulkua tai vaaranna potilaan etua
  • omakohtaisen kokemuksen hankkiminen psykoterapiamuodon menetelmistä ja työtavoista, sen tietäminen miltä psykoterapiassa oleminen tuntuu
  • koulutuksen työtapojen ja menetelmien käytön mallittaminen
  • työnohjauksen hyödyntämistä palvelevien reflektiivisten taitojen kehjittäminen

Koulutuspsykoterapian tulee tarjota systemaattisesti rakentuva ja mahdollisimman kattava kokemus ratkaisukeskeisen psykoterapian työtavoista. Mahdollisesti esille tulevat varsinaisen kliinisen psykoterapian tarpeet tulee hoitaa koulutusprosessista erillisessä psykoterapiassa, asiasta tarvittaessa kouluttajien kanssa yhdessä sopien.

Ratkaisukeskeisen koulutuspsykoterapian erityispiirteitä

Ratkaisukeskeisen koulutuspysykoterapian järjestely on toteutettu suuntauksen lähtökohtien ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ohjauksen mukaisesti ratkaisukeskeisenä itsensä kehittämisenä. Systemaattisen ja dokumentoidun prosessin määrittää ja ohjaa pääkouluttaja opiskelijan saadessa reflektiivistä tukea prosessiinsa pysyvältä lähiryhmältään. Ryhmäjako on sama kuin koulutustyönohjauksessa.

Ohjeistettuja, dokumentoituja ja seminaaripäivissä tarkistettuja koulutuspsykoterapian/ itsensä kehittämisen tehtäviä ovat esimerkiksi laaja omien ongelmien kartoitus, kaikkien omien ongelmien kirjallinen tavoitteistaminen, omien riippuvuustaipumusten analyysi ym. Todellinen työmäärä on koulutussuunnitelmassa mainittua 100 tunnin määrää laajempi.

Koulutuspsykoterapian järjestely on Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja Valviran vakiintuneen hyväksymiskäytännön mukainen.