Ammattinimikkeen käyttöoikeuden kirjaaminen Terhikki-rekisteriin kestää normaalisti noin viikon. Ulkomaisen yliopistoyhteistyön johdosta HPI:n koulutus on joutunut erityistarkastelun kohteeksi ja valmistuneet psykoterapeutit ovat joutuneet odottamaan nimikkeen rekisteröintiä.

HPI on toiminut etukäteen

Olemme selvitt√§neet v. 2012 ennen yliopistokoulutuksen aloittamista kaikki psykoterapeuttikoulutukseen liittyv√§t vaatimukset. Olemme lis√§ksi erikseen varmistaneet, ett√§ Valviran kannan mm. yliopiston kansallisuuteen. Valvira on vahvistanut kirjallisesti, ett√§ asetus ei erottele yliopistoja kansallisuuden perusteella. T√§st√§ seuraa, ett√§ p√§tev√§n yliopiston antama todistus oikeuttaa automaattisesti psykoterapeutin ammattinimikkeen k√§ytt√∂√∂n.

HPI on my√∂hemminkin pyrkinyt tarkentamaan Valviran kantaa. Valvira on ilmoittanut, ettei ole tarkoitettu asettaa ulkomaisille psykoterapiakoulutuksille enempi√§ kriteerej√§ kuin suomalaisillekaan psykoterapiakoulutuksille.

HPI on toiminut asetuksen mukaan

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101120 määrittää 2 a §:ssä:

Psykoterapeutin nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttämisen edellytyksenä on, että asianomainen henkilö on suorittanut yliopiston tai yliopiston yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa järjestämän psykoterapeuttikoulutuksen. Järjestävällä yliopistolla tulee olla psykologian tai lääketieteellisen alan koulutusvastuu. Yliopisto ottaa opiskelijat psykoterapeuttikoulutukseen.

Psykoterapeuttina toimimisen edellyttämä osaaminen hankitaan vähintään 60 opintopisteen laajuisilla opinnoilla, jotka koostuvat teoriaopintojen, työnohjauksessa tapahtuvan psykoterapeuttisen potilastyön, koulutuspsykoterapian ja opinnäytetyön opintokokonaisuuksista. Osaaminen osoitetaan näytöllä.

Ammattinimikkeen käyttöönoton edellytyksenä on vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavassa tehtävässä ja että ennen psykoterapeuttikoulutusta on suoritettu:

1) soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto; tutkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi olla suoritettuna yhteensä 30 opintopisteen psykologian tai psykiatrian opinnot;
2) sairaanhoitajan opintoasteen tutkinto ja tutkinnon lisäksi erikoistuminen psykiatriaan, jos tutkintoon ei ole sisältynyt psykiatrisia opintoja; tai
3) muu 1 ja 2 kohtaa vastaava ulkomailla suoritettu koulutus.

Yliopisto antaa opiskelijalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta. Todistukseen merkitään koulutuksen ajankohta, laajuus, opintokokonaisuudet ja osaamisesta annettu näyttö.

Valvira on toiminut asetuksen ja ilmoittamansa periaatteen vastaisesti

Valvira ilmoitti meille ensimm√§isen kerran 06.06.2017 koulutuksen sis√§lt√∂√§ koskevista vaatimuksista. Taannehtivasti esitetyt vaatimukset  olivat lakiin perustumattomia.

Valvira on lis√§ksi esitt√§nyt kielteisen arvion koulutuksen laadusta, ilman kasvatustieteellist√§ p√§tevyytt√§ ja vastoin asetuksen tarkoitusta.

Olemme ajautuneet erimielisyyteen psykoterapeuttikoulutukselle asetettavista vaatimuksista. Valvira on kieltäytynyt merkitsemästä HPI-UWE:n koulutuksen suorittaneita psykoterapeutteja rekisteriinsä. Tästä linkistä on luettavissa tarkempi analyysi Valviran päätöksistä ja toiminnasta, jotka ovat lainopillisessa tarkastelussa kyseenalaisia.

HPI etsii ratkaisua Sosiaali- ja terveysministeriön kautta

Valvira on STM:n alainen virasto. Pyrimme selvittämään tilanteen yhteistyössä STM:n kanssa ja tavoitteena on HPI-UWE:n koulutuksen suorittaneiden psykoterapeuttien ammattinimikkeen käsittelyprosessin normalisoiminen.

Valvira on aikaisemmin hyv√§ksynyt HPI:st√§ valmistuneet opiskelijat

Helsingin Psykoterapiainstituutista on valmistunut yli 300 psykoterapeuttia 2010 - 2015. Valvira on hyväksynyt kaikkien 17 ryhmän toteutukset. Kaikki Kelan korvauskelpoisuutta hakeneet ovat sen saaneet.

Kesällä 2016 valmistuivat ensimmäiset yliopistoyhteistyössä opiskelleet psykoterapeutit, ja nyt valmistuneita on yhteensä 90. Näiden ammattinimikehakemuksiin odotamme nyt ratkaisua.

Vastauksia MOT-ohjelman kysymyksiin

Lehdistötiedote 12.2.2018: Kommentteja MOT-ohjelmaan

 

P√ĄIVITETTY 30.11.2017